កសិកម្ម

Articles by category កសិកម្ម

វិស័យកសិកម្មនៅតែជាជន្ទល់រឹងមាំទ្រទ្រង់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ៦,៦% នៅឆ្នាំ២០២៤

ដោយ​ ខន ណារី
បើទោះជាវិស័យកសិកម្មជាវិស័យងាយប្រឈមនឹងបញ្ហាច្រើនក្ដី ប៉ុន្ដែ វិស័យនេះនៅតែជាត្រូវបានចាត់ទុកជាជន្ទល់សេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំ ដែលទ្រទ្រង់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា បន្ទាប់ពីវិស័យឧស្សាហកម្ម និងសេវាកម្ម។ ជាក់ស្ដែង តាមការព្យាកររបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ វិស័យកសិកម្ម ត្រូវបានព្យាករថា នឹងបន្ដសម្រេចបានកំណើនល្អ ក្នុងរង្វង់ ១,១% នៅក្នុងឆ្នាំ២០២៤ ធៀបនឹង ០,៩% នៅក្នុងឆ្នាំ២០២៣។