#ធនាគារអេស៊ីលីដាបង្កើតសាខាទី ២៦៤

Articles by Tag ធនាគារអេស៊ីលីដាបង្កើតសាខាទី ២៦៤

ធនាគារអេស៊ីលីដាបង្កើតសាខាទី ២៦៤ នៅផ្សារទំនើបអ៊ីអន៣ ដើម្បីបំពេញកំណើនតម្រូវការអតិថិជន

ដោយ​ ខន ណារី
ដើម្បីបំពេញនូវតម្រូវការអតិថិជនដែលកំពុងមានការកើនឡើងខ្ពស់ផ្នែកសេវាហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី បានបើកសម្ពោធសាខាថ្មីរបស់ខ្លួនទី២៦៤ នៅក្នុងផ្សារទំនើបអ៊ីអន៣។ ធនាគារអេស៊ីលីដា នៅក្នុងផ្សារទំនើបអ៊ីអន៣ នឹងកាន់តែបង្ខិតសេវាហិរញ្ញវត្ថុចូលទៅកាន់តែជិត និងផ្តល់ភាពងាយស្រួលកាន់តែប្រសើរជាងមុន សម្រាប់អតិថិជន ដែលកំពុងមានតម្រូវការខ្ពស់លើសេវាហិរញ្ញវត្ថុ។