#មូលបត្របំណុលរបស់រដ្ឋ

Articles by Tag មូលបត្របំណុលរបស់រដ្ឋ

រាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តនីតិវិធីបោះផ្សាយបណ្ណបំណុលរដ្ឋ ទោះលទ្ធផលមិនទាន់ដូចការរំពឹងទុកក្តី

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានកំណត់គោលដៅបោះផ្សាយបណ្ណបំណុលរដ្ឋសរុប ៣០០លានដុល្លារ ដើម្បីជាការសាកល្បងស្រូបទាញយកប្រភពទុនក្នុងស្រុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិ។ ប៉ុន្ដែ ឆ្លងកាត់នីតិវិធីបោះផ្សាយចំនួន១១លើកកន្លងមកនេះ ជាលទ្ធផល គឺមិនដូចទៅនឹងការរំពឹងទុកនៅឡើយនោះទេ ពោលគឺមកទល់ពេលនេះមានបណ្ណបំណុលរដ្ឋប្រមាណ២៧លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះ ដែលត្រូវបានទិញ។