#រមូលបត្រចល័តតាមទូរសព្ទ

Articles by Tag រមូលបត្រចល័តតាមទូរសព្ទ

ថ្នាក់ដឹកនាំ CSX រំពឹងកម្មវិធី CSX Trade ជួយជំរុញការជួញដូរភាគហ៊ុនកាន់តែល្អប្រសើរ

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា(CSX)បានដាក់ឲ្យដំណើរការកម្មវិធីទូរសព្ទ CSX Trade ដើម្បីជួយសម្រួលការជួញដូរភាគហ៊ុនជូនអតិថិជនក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩។ ថ្នាក់ដឹកនាំ CSX ចាត់ទុកការដាក់ឲ្យដំណើរការបឋមនូវកម្មវិធីនេះ គឺជាការធ្វើទំនើបកម្ម និងការបោះជំហានមួយកម្រិតទៀតក្នុងការជួញដូរមូលបត្រចល័ត ហើយរំពឹងថា កម្មវិធីនេះនឹងជួយជំរុញការជួញដូរ និងផ្សារភាគហ៊ុននៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀត។